1. Home
  2. /
  3. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaardenDe eenmanszaak Karezz is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77732588 en is gevestigd aan Kralinger Esch 106, 3063NB, te Rotterdam.

Artikel 1  Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

Karezz: De aanbieder van Producten aan Koper.

Koper: De natuurlijke persoon die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.

Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Karezz.

Producten: De Producten die door Karezz worden aangeboden zijn kleding, schoenen en accessoires.

Artikel 2  Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Karezz en iedere Overeenkomst tussen Karezz en een Koper en op elk Product dat door Karezz wordt aangeboden.

Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Karezz aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Karezz zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Karezz is overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3  Het Aanbod

Alle door Karezz gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

Karezz is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen

dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Karezz het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Karezz gegronde reden te weigeren.

Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Karezz niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Karezz kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Karezz zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Karezz niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4  Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Karezz heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.

Een Aanbod kan door Karezz ook gedaan worden via de website.

Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Karezz, zal Karezz de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Karezz daaraan niet gebonden.

Karezz is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

Koper heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.

Producten in de SALE en producten die wegens hygiënische redenen niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

Aan het herroepingsrecht zijn voorwaarden verbonden. De Producten moeten ongedragen zijn (m.u.v. passen), in de originele staat zijn, geen nare geur (transpiratie, frituur of rook) hebben, onbevlekt zijn, voorzien zijn van alle labels en onbeschadigd in de originele verpakking.

Artikel 5  Uitvoering van de Overeenkomst

Karezz zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Karezz het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Karezz aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Karezz worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Karezz zijn verstrekt, heeft Karezz het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Karezz niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Karezz, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

Karezz kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

Karezz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Karezz is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Karezz bekend was.

Koper vrijwaart Karezz voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 6  Levering

Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Karezz of er door andere omstandigheden buiten de macht van Karezz enige vertraging ontstaat, heeft Karezz recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Karezz schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Karezz gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

Indien de Producten worden bezorgd door Karezz of een externe vervoerder is Karezz, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Indien Karezz gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Karezz ter beschikking heeft gesteld.

Indien Karezz een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.

Karezz is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Karezz is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Karezz behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 7  Verpakking en transport

Karezz verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 8  Onderzoek, reclamaties

Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Karezz erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.

Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Karezz te worden gemeld op retouren@babeluxe.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering, artikelen die na 14 dagen binnenkomen worden niet meer door Karezz geaccepteerd. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Karezz op de wijze zoals door Karezz aangegeven.

Indien de Koper haar herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Karezz, conform de retourinstructies van Karezz. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.

Karezz is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Karezz te wijten is, zal Karezz na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Karezz.

Artikel 9  Prijzen

Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Karezz geen invloed heeft, kan Karezz deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

Artikel 10  Betaling en incassobeleid

Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.

Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Karezz. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Karezz een andere betalingstermijn overeenkomen.

Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Karezz gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

In geval van faillissement, toelating tot de WSNP, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Karezz op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

Karezz heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Karezz kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Karezz kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting zal Koper eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Koper binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Karezz zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de

buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

Indien Karezz meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 11 Promotiecodes

Karezz maakt incidenteel gebruik van promotiecodes. Deze promotiecodes zijn eenmalig per bestelling te gebruiken.

Karezz behoudt zich het recht voor om bij acties openbaar gebruik te maken van de gegevens van de winnaar/winnares, klant of bezoeker van de webshop www.babeluxe.nl of de Facebook en Instagrampagina’s van Karezz. Indien de winnaar niet bereid is mee te werken met bovengenoemde voorwaarden, dan behoudt Karezz het recht de prijs aan een andere bezoeker uit te reiken.

Artikel 12  Garantie

Karezz staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.

Voor zover geen wettelijke bepaling hieraan in de weg staat, wordt er geen garantie geboden op ritsen, knopen, prints en overige applicaties.

Artikel 13  Gebruiksvoorschriften Kleding en Sieraden

Koper van Producten dient de voorschriften en instructies van Karezz op te volgen.

Koper dient Producten te wassen volgens de voorschriften van Karezz. Wanneer dit niet gebeurt, vervalt iedere garantie en het recht op vervanging of ontbinding.

Artikel 14  Opschorting en ontbinding

Karezz is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

Bovendien is Karezz bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Karezz gesloten Overeenkomst voortvloeien.

Voorts is Karezz bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Karezz op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Karezz de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

Karezz behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15  Beperking aansprakelijkheid

Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Karezz leidt tot aansprakelijkheid van Karezz jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Karezz in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Karezz is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

Karezz is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Koper geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

Karezz is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Karezz levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).

Karezz is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

Karezz is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

Karezz staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Karezz verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Karezz vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Karezz binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 16  Overmacht

Karezz is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Karezz, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Karezz zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Karezz en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Karezz buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

Karezz heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Karezz haar verbintenis had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zo ver Karezz ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Karezz gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 17  Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

Artikel 18  Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Karezz gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Karezz de betrokkene hierover informeren.

Indien Karezz op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 19  Klachten

Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Karezz en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via retouren@babeluxe.nl met als onderwerp “Klacht”.

De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Karezz de klacht in behandeling kunnen nemen.

Karezz zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20  Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst tussen Karezz en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Karezz heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Karezz en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Rotterdam, 20 april 2020

Menu